Võimlemisklubi Janika Tallinn 2023/2024 õppeaasta hinnakirjaga saab  tutvuda siin:

HINNAKIRI

Klubi/võimlemiskooliga ühekordne liitumistasu on 10€

 Pere teine laps klubis -40% allahindlust vastava rühma kuutasust, kolmas laps klubis -50% allahindlust vastava rühma kuutasust.

 
 

Palun tutvuge järgnevalt võimlemisklubi Janika Tallinn õppetasu korraga:

 1. Võimlemiskoolis õppimine on tasuline. Õppetasu hinnakiri on kättesaadav meie kodulehel (www.vkjanika.ee, Tallinn >Hinnakiri).
 2. Õppetasu tasutakse Õpilase esindaja poolt vastavalt MTÜ Võimlemisklubi Janika Tallinn esitatud arvetele. Õpilase esindaja on kohustatud liituma võimlemisklubi Janika Tallinn makseinfosüsteemiga VEMI-s (www.vemi.ee),  mille kaudu edastatakse arveid Õpilase esindaja e-postile (vt. infokasti allpool). Maksekorraldusele palume märkida arvel olev viitenumber (ilma viitenumbrita maksed Janika Tallinn kontole ei laeku!). Selgitusse palume märkida arve number ja õpilase nimi. Liitudes VEMI-ga, sõlmib lapsevanem ühlasi elektroonilise õppelepingu võimlemisklubiga.
 3.  Õppetasu saab maksta kogu õppetöö perioodi eest (9-12 kuud) kooskõlastades makstavat summat klubiga. Makstes õppeperioodi eest korraga, kehtib soodustus 5%.  Terve õppeperioodi eest tasumine toimub kokkuleppel Võimlemiskooliga.
 4. Õppetasu tasumisega viivitamise korral on Võimlemiskoolil õigus nõuda viivist 0,5 % tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.
 5. Õppetasu sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest   vastavalt õppekavale ning õpilase kohatasu vastavas rühmas. Õppetasu ei sisalda individuaalse  õppetöö (eratunnid) tasu ning laagrite, varustuse ja võistlustegevusega seotud  kulusid.
 6. Individuaalse õppetöö (eratunnid) eest toimub tasumine vastavalt Võimlemisklubi Janika  Tallinn Võimlemiskooli esitatud arvele, mis koostatakse treeneri poolt Võimlemiskoolile esitatud tundide arvu järgi.
 7. Puhkuseperioodil tuleb tasuda vastavalt rühmale määratud kohatasu (osa õppemaksust), mis aitab tagada  töötajate puhkusetasud, saaliüüri ning muud kulud (inventari soetamine jne.). Kui õpilane treenib puhkuseperioodil, siis käib tasumine vastavalt treeningute arvule.
 8. Muudatused õppetasu suuruses, tasumise korras ja õppetöö perioodis kinnitab Võimlemisklubi Janika Tallinn juhatus.
 9. Õppetasu suurust õppetöö perioodi jooksul ei muudeta.
 10. Haiguse tõttu õppetööst puudumise korral (nõutav vanematõend) terve kuu jooksul vabastatakse õpilane kalendrikuu õppetasu maksmise kohustusest, kuid tasuda tuleb siiski hinnakirjas määratud kohatasu.
 11. Õpilasel või tema esindajal puudub õigus omalt poolt tõlgendada või muuta õppetasu suurust. Kõik õppetasu muudatused (suurus, arvestuskäik vm.) tuleb kooskõlastada võimlemisklubi Janika Tallinn juhtkonnaga. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda, kas osalist või täielikku õppemaksu vabastust. Avalduse vaatab üle Võimlemisklubi Janika Tallinn juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.
 12. Õppetasu ei tagastata, kui Õppeleping lõpetatakse õpilase esindaja algatusel või Õpilase poolt Õppelepingu rikkumise tõttu.
 13. Tallinna linnavalitsuse poolt sätestatud tingimustel sporditegevuse pearaha saamiseks on Tallinna linna ning Harku ja Viimsi valla sissekirjutusega õpilase seaduslikul esindajal kohustus teha õigeaegselt elektrooniline kinnitus, millega antakse nõusolek kanda pearaha toetus Võimlemiskooli omanikule – Võimlemisklubi Janika Tallinnale. Täpsemad juhised leiab Tallinna Noorsoo- ja Spordiameti ning võimlemisklubi Janika kodulehel. Juhul, kui õpilase seaduslik esindaja ei kinnita kohaliku omavalitsuse poolt makstavat sporditegevuse toetust Võimlemisklubile Janika Tallinn, siis on klubil õigus tõsta Õpilase õppemaksu saamata jäänud pearaha ulatuses.
 14. Õppemaksu tasujal on õigus tagasi saada õppemaksult tulumaks Tulumaksuseaduse §57 lõike 6 alusel. Selleks esitab Kool vastavad andmed Maksuametile. Kool ei vastuta talle puudulikult esitatud andmete eest.

Klubiga liitumiseks palume lapsevanemal:

 1. täita liitumisavaldus ja tuua see allkirjastatuna treenerile: Tallinna liitumisavaldus
 2. registreerida end VEMI-s ja sõlmida seal õppeleping : www.vemi.ee

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust!

Pangarekvisiidid: MTÜ Võimlemisklubi Janika Tallinn

Nordea pank IBAN EE211700017000583442 – õppemaksud viitenumbriga

Swedbank IBAN EE322200221056577926 – muud maksed